Overzicht

Application Chart
Symbool Beschrijving Systeem capaciteit
5kg 500kg 500kg 15t 15t 280t
Plateau weegschaal Plateau weegschaal BM11(SHBxR), 9102, BM8H(ACB) 9102, B8D(9123), H8C(5123), BM8H(ACB), BM8G(SSB), RLC, KSR BM8G(SSB), RLC, B8D(9123), H9C(5103), KSR
Plateau weegschaal met platformopnemer Plateau weegschaal met platformopnemer BM6A(HPS), L6N(1042), L6T(1250), L6Q(1241), L6D(1022)
Weegbrug Weegbrug B9C(9103), H9C(5103) CP-M, BM14A(CSPM), B9C(9103), H9C(5103), HM9E(5223), ASC
Bandweger Bandweger BM11(SHBxR), 9102, BM8H(ACB) 9102, B8D(9123), H8C(5123), BM8H(ACB), BM8G(SSB), RLC CP-M, BM14A(CSPM), USP, KSR, B9C(9103), H9C(5103), BM14G(ASC)
Bandweger met platformopnemer Bandweger met platformopnemer L6T(1250), L6N(1042), BM6A(HPS), L6Q(1241), L6D(1022)
Silo- / bunkerweging Silo- / bunkerweging BM11(SHBxR), 9102, BM8H(ACB) 9102, B8D(9123), H8C(5123), BM8H(ACB), BM8G(SSB), RLC, KSR, B9C(9103), H9C(5103) CP-M, BM14A(CSPM), USP, KSR, B9C(9103), H9C(5103) BM14G(ASC)
Silo met platformopnemer Silo met platformopnemer BM6A(HPS), L6N(1042),L6T(1250), L6Q(1241), L6D(1022
Hangende Silo Hangende Silo BM3(BSP), B3G(9363), USP BM3(BSP), B3G(9363), USP USP
Hangbaanweger Hangbaanweger 9102, BM8H(ACB), BM3(BSP), B3G(9363) 9102, B8D(9123), H8C(5123),BM8H(ACB), BM8G(SSB), BM3(BSP), B3G(9363)
Verpakkingsmachines Verpakkingsmachines BM6A(HPS), BM8H(ACB), BM11(SHBxR)
Mobiele palletweger Mobiele palletweger BM8H(ACB) B8D(9123), H8C(5123), BM8H(ACB), BM8G(SSB)
On-Board weging On-Board weging B9C(9103), H9C(5103) B9C(9103), H9C(5103)
Krachtmeting Krachtmeting BM3(BSP), B3G(9363), USP BM3(BSP), B3G(9363), USP USP